Un Recuerdo A Mi Pueblo

From Wikipilipinas: The Hip 'n Free Philippine Encyclopedia
Jump to: navigation, search

Jose Rizal wrote Un Recuerdo A Mi Pueblo (A Tribute To My Town) when he was 15 years old in 1876. He was then a student in Ateneo de Municipal. Rizal, being away from his family, reminisced his memories of childhood in his hometown, Calamba, Laguna and wrote this poem to express his love and appreciation for the place where he grew up.

Contents

Un Recuerdo A Mi Pueblo

(Kalamba – Laguna)


Cuando recuerdo los días,
Que vieron mi edad primera
Junto a la verde ribera
De un lago mumurador;
Cuando recuerdo el susurro
De Favonio que mi frente
Recreba dulcemente
Con delicioso frescor;


Cuando miro el blanco lirio
Henchir con ímpetu el vinto
Y el tempestuoso elemento
Manso en la arema dormir;
Cuando aspiro de las flores
Grata esencia embriagadora,
Que exhalan cuando la aurora
Nos comienza a sonreír;


Recuerdo, recuerdo triste
Tu faz, infancia preciosa,
Que una madre cariñosa
¡Ay! consiguió embellecer.
Recuerdo un pueblo sencillo,
Mi contento, dicha y cuna,
Junto a la fresca laguna
Asiento de mi quere.


¡Oh! si mi insegura planta
Holló tus bosques sombríos,
Y en las costas de tus rios,
Hallé grata diverión;
Oré en tu rústico templo
De niño, con fe sencilla,
Y tu brisa sin mancilla
Alegró mi corazón.


Vi al Creador en la grandeza
De tus selvas seculares;
En tu seno los pesares
Nunca llegué a conocer;
Mientras tu azulado cielo
Miré, ni amor ni ternura
Me faltó, que en la Natura
Se cifraba mi placer.


¡Niñez tierna, pueblo hermoso,
Rica fuente de alegrías,
De armoniosas melodías,
Que ahuyentan el pesar!
¡Volvedal corazón mío,
Volved mis horas suaves,
Volved, cual vuelven las aves
De las flores al brotar!


Mas ¡ay! Adiós! Vele eterno
Por tu paz, dicha y reposo,
Genio del bien, que bondoso
Sus dones da con amor;
Por tí mis fevientes votos,
Por tí mi constante anhelo
De aprender, y ¡plege al cielo
Conservase tu candor!

Translations

A Tribute to My Town

(English translation by Nick Joaquin)


When I remember the days
that saw my early childhood
spent on the green shores
of a murmurous lagoon;
when I remember the coolness,
delicious and refreshing,
that on my face I felt
as I heard Favonius croon;


when I behold the white lily
swell to the wind’s impulsion,
and that tempestuous element
meekly asleep on the sand;
when I inhale the dear
intoxicating essence
the flowers exude when dawn
is smiling on the land;


Sadly, sadly I recall
your visage, precious childhood,
which an affectionate mother
made beautiful and bright;
I recall a simple town,
my comfort, joy and cradle,
beside a balmy lake,
the seat of my delight.


Ah, yes, my awkward foot
explored your sombre woodlands,
and on the banks of your rivers
in frolic I took part.
I prayed in your rustic temple,
a child, with a child’s devotion;
and your unsullied breeze
exhilarated my heart.


The Creator I saw in the grandeur
of your age-old forests;
upon your bosom, sorrows
were ever unknown to me;
while at your azure skies
I gazed, neither love nor tenderness
failed me, for in nature
lay my felicity.


Tender childhood, beautiful town,
rich fountain of rejoicing
and of harmonious music
that drove away all pain:
return to this heart of mine,
return my gracious hours,
return as the birds return
when flowers spring again!


But O goodbye! May the Spirit
of Good, a loving gift-giver,
keep watch eternally over
your peace, your joy, your sleep!
For you, my fervent pryers;
for you, my constant desire
to learn; and I pray heaven
your innocence to keep!


Isang Alaala ng Aking Bayan

Ang nagsalin hindi kilala

Kung magunita ko yaong mga araw
Na unang namasid niring kabataan
Sa tabi ng pampang na kulay luntian
Ng isang dagatang may bulong na taglay
Kung nagunita ko ang hingang mahinhin
Niyong si Favonyong sa noo ko'y hain
Ang mabining simoy ng tangi kong aliw
May lamig na dulot na kagiliw-giliw


Kung minamasdam ko ang liryong maputing
Pinamumukadkad ng hanging bati
Saka, pagkaraan ng kanyang lunggati'y
Natutulog naman sa buhanging tipi
Kung sinasagap ko sa mga bulaklak
Ang kanilang bangong makalango't sukat
Na inihihinga kapag ang liwanag
Ng bukang-liwayway pangiting ninikat


Nagugunita kong may kahalong lungkot
Ikaw, kabataang sakbibi ng lugod
Na nagisang inang magiliwing lubos
Ay siyang nagbigay ng iyong alindog
Nagugunita ko yaong isang bayan
Nagging ligaya ko't aking sinilangan
Sa tabi ng lawang may lamig na laya
Pugad ng lahat kong pag-ibig sa buhay


Ang mga paa kong kulang pa sa tatag
Sa mga gubat mo'y mayroon din bakas
Sa mga baybayin ng ilog mong lahat
Nakatamo ako ng aliw at galak
Nagdasal din ako sa iyong dambana
Nang buong taimtim noong ako'y bata
At sa iyong simoy na dugis ma'y wala
Yaring aking puso'y natigib ng tuwa


Kita ko ang Diyos sa angking kalakhan
Ng mga gubat mong nangagtatandaan
Kailanma'y di ko natikman minsan man
Ang pait ng palad s iyong kandungan
Samantala, iyang bughaw na langit mong
Aking minamalas, minsan ma'y di ako
Kinulang sa lingap na galling sa iyo't
Sa katalagaha'y nukal ang aliw ko


Kamusmusang mura, bayan kong maganda
Masaganang bukal ng mga ligaya
At mga aliw-iw ng kundimang tila
Nakapaglalayo sa sariling dusa!
Mangagbalik kayo sa aba kong puso
Magsibalik kayo oras kong maamo
- magsibalik kayong parang libong dapo
Sa mga bulaklak kapag sumasamyo


Ngunit ay! Paalam! Nawa ay ingatan
Ang kaaliwan mo't ang kapayapaan
Wani ka ng galing, na sa kabutiha'y
Siyang naggagawad ng pala sa tanan
Dahilan sa iyo, ang aking pag-asa
Na may matutuna't ang langit man sana'y
Mayag na kupkupin ang yumi mo't ganda

Analysis

Un Recuerdo A Mi Pueblo or A Tribute to My Town consists of seven stanzas, eight lines per stanzas and six syllables per line. It is seen that Rizal expresses his genuine emotions by giving citation to memories of his past.


On the first stanza, it is reflected that Rizal is recalling the sweet memories of his childhood, when he stayed in the green fields with cold wind breeze enjoying the fresh smell of nature. While on the third stanza, Rizal expresses his feeling of longing for the life near the lake while his mother cradles him with joy and love. He mentioned that he misses the simple life way back home. The fourth stanza signifies the candid Rizal, playing barefooted on the woods and swimming on river banks. Moreover, he mentioned his devotion as a catholic; that he misses praying in rural churches with his pure intentions in his heart. The fifth stanza is all about Rizal’s amusement and appreciation of God’s creations. He expressed so by using words that describe the aged forest and blue sky. The sixth stanza is considered as the climax of this poem. Rizal gives significance to the beauty of his hometown, a place founded by joyous memories the he longs for. He also mentioned that all the pain of loneliness is eased by the memories of his treasured hometown, that the hour he thinks of it is so precious. Lastly, the seventh stanza symbolizes his dream for his hometown to be as peaceful and as happy as when he was there.

References

  • Guerrero, Leon Ma. The First Filipino. Manila: Guererro Publishing, 2003.
  • Zaide, Gregorio F. and Zaide, Sonia M. Jose Rizal: Life, Works and Writings of a Genius, Writer, Scientist and National Hero. Quezon City: All-Nations Publishing Co., Inc., 1999.
  • Romero, Ma. Corona S. Rizal and Philippine Nationalism. Manila: Neotek Publishing, 2009.
  • Romero, Ma. Corona S. Rizal and Development of National Conciousness. Manila: Neotek Publishing, 2009.
  • Lopez, J. A. Rizal Life, Works, and Writings of the Greatest Malayan: A Factual and Critical Approach with Medical Notes of Rizal. Quezon City: Hisgophil Publishing House, Inc., 2010.

External Links

  • The Life and Writings of Dr. José Rizal. [1] . (Accessed on June 5, 2011)
  • Reaksyon sa mga Tula ni Gat. Jose Rizal. [2] (Accessed on June 5, 2011)


Citation

Wikipinas.png

Original content from WikiPilipinas. under GNU Free Documentation License. See full disclaimer.