Polo y Servicios

From Wikipilipinas: The Hip 'n Free Philippine Encyclopedia
Jump to: navigation, search

Ito ang sapilitang paggawa ng walang kabayaran na ipinapalagay na paghahandog sa hari ng España at sa simbahan.Sa sistemang ito,ang lahat ng kalalakihan na may edad 16 hanggang 60 ay sapilitang pinagtatrabaho ng mga mabibigat na gawain para sa bayan.Ilan sa kanilang ginagawa ay mga kalsada,simbahan,tulay,mga paaralan,at mga gusaling pampamahalaan.Sa katunayan,ang itinadhana ng sistemang polo ng hari ay bayaran ang mga manggagawa;ang mga malulusog at malalakas lamang ang magtatrabaho,at hindi sila malalayo sa kanilang pamilya.Subalit,sa pagmamalabis ng mga tagapangasiwa,wala sa mga alituntuning ito ang nasunod,kung kaya ito ay nagdulot ng labis na kahirapan sa mamamayan...